2014_05 Pracujeme ďalej

Po 20 hodinovom školení s používaním a prácou s programom aScAgenda učitelia začali bez výrazných problémov po jarných prázdninách, od 10. marca 2014, zapisovať učivo do elektronickej triednej knihy podľa aktuálneho rozvrhu hodín, nerobí im problém evidovať neprítomných žiakov tiež v elektronickej triednej knihe. Triedni učitelia experimentálne overujú systém ospravedlňovania vymeškaných vyučovacích hodín opäť elektronicky. Nenahraditeľným informačným zdrojom pre rodičov sa stáva internetová žiacka knižka, do ktorej pravidelne zapisujú známky všetci učitelia.

K zefektívneniu práce učiteľa prispieva aj elektronický vzdelávací e-learningový portál Moodle. V rámci tejto aktivity sa učitelia venujú aj elektronickému spracovaniu tém  z jednotlivých predmetov, ich zverejneniu na Moodli pre žiakov a následnému vyhodnocovaniu vypracovaných žiackych úloh a zadaní. Učitelia boli vyškolení aj na prácu v Moodli, na prípravu elektronických materiálov - elektronické spracovanie a úpravu fotografií, elektronické spracovanie skenovaných učebných textov, ich príprave na zverejnenie na Moodli.