2014_04 Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (apríl 2014)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (apríl 2014)

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

V mesiaci apríl prebieha jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa zdokonaľujú, rozširujú si vedomosti a  komunikujú  v cudzom jazyku.

 

1.4. Debyrokrat
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková

Po 20 hodinovom školení s používaním a prácou s programom aScAgenda učitelia začali bez výrazných problémov po jarných prázdninách, od 10. marca 2014, zapisovať učivo do elektronickej triednej knihy podľa aktuálneho rozvrhu hodín, nerobí im problém evidovať neprítomných žiakov tiež v elektronickej triednej knihe. Triedni učitelia experimentálne overujú systém ospravedlňovania vymeškaných vyučovacích hodín opäť elektronicky. Nenahraditeľným informačným zdrojom pre rodičov sa stáva internetová žiacka knižka, do ktorej pravidelne zapisujú známky všetci učitelia.

K zefektívneniu práce učiteľa prispieva aj elektronický vzdelávací e-learningový portál Moodle. V rámci tejto aktivity sa učitelia venujú aj elektronickému spracovaniu tém  z jednotlivých predmetov, ich zverejneniu na Moodli pre žiakov a následnému vyhodnocovaniu vypracovaných žiackych úloh a zadaní. Učitelia boli vyškolení aj na prácu v Moodli, na prípravu elektronických materiálov - elektronické spracovanie a úpravu fotografií, elektronické spracovanie skenovaných učebných textov, ich príprave na zverejnenie na Moodli.

 

2.2. Začínam podnikať
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

----

 

2.3. Finančná gramotnosť
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

----

 

3.1 Po stopách impresionistov
Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková

Jednou z čarovných aktivít nášho projektu je táto aktivita, ktorá je určite čarovnou pre žiakov druhých ročníkov, ktorí môžu časť svojej umeleckej tvorby preniesť von do plenéru- priamo do prírody. Tak sa udialo v dňoch 18. a 19. marca 2014, keď 17 žiakov 2.A triedy odboru propagačné výtvarníctvo a 3 žiaci 2.B odboru fotografický dizajn využilo prvé jarné lúče a spolu s odborným personálom tejto aktivity tvorili priamo v prírode.  Tento prvý plenér odštartoval realizáciu tejto aktivity v záhrade kaštieľa Strážky, kde pod dozorom odborného personálu v zložení PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková- koordinátor aktivity a odborný personál- učiteľ1, Mgr. Zuzana Girgášová- odborný personál- učiteľ 3a Mgr. Miroslava Kovalčíková- odborný personál- učiteľ2. Práve toto pedagogické zloženie dohliadalo na tvorbu žiakov, ktorí tvorili technikami kresba tušom, ceruzou, pastelom a mastným pastelom a maľbou akrylom, temperou a akvarelom. Ich úlohou bolo zobraziť krajinu vlastným pohľadom, pričom pracovali na malých i veľkých výsekoch krajiny, detailoch prírody a fotografi sa snažili zachytiť čaro momentu v detailu v prírode cez objektív svojich fotoaparátov. Tak vznikli obrazy i fotografie, ktoré sú súčasťou archivácie priebehu aktivity. V rámci tohto plenéru sa realizovala aj prednáška o Impresionistoch a ich tvorbe, ktorú viedla Mgr. M. Kovalčíková, ktorá bola súčasťou vzdelávania žiakov v tejto aktivite a tak prispieva k naplneniu cieľov a výstupov tejto aktivity.

Samozrejme súčasťou práce koordinátora bolo pripraviť všetok materiál, výtvarný i odborný na prednášku, predlohy, stojany a spracovať celé organizačné zabezpečenie priebehu plenéru.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková

 

V rámci aktivity 3.2 Matematika pre potreby trhu práce naďalej pokračuje postupné spracovávanie textových podkladov pre spracovanie učebných textov. V rámci aktivity tiež prebieha výber vhodných vzorových príkladov k daným témam. Postupne prebiehalo aj overovanie už spracovávaných učebných materiálov a použitej metodiky na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých ročníkov. Následne prebehne vyhodnotenie metodiky a záverečné spracovanie učebného materiálu pre potreby výstupu k danej aktivite.

 

3.3. Propagácia a reklama
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Pokračujeme v písaní učebných textov v programe MS Word, a to nasledovne:

 1. pre 2. roč. odbor Propagačné výtvarníctvo sú napísané tieto kapitoly:
  • Základná terminológia - vznik a vývoj Propagácie a reklamy;
  • Základné pojmy,
  • Druhy propagácie.
 2. pre 4. roč. sa napísali tieto kapitoly:
  • Marketingové riadenie;
  • Marketingová stratégia;
  • Marketingový plán;
  • Marketingové mikroprostredie.

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiacoch marec a apríl bolo v tejto aktivite vykázaných 12 hodín koordinácie, v ktorých sa upresňovali spôsoby aktivizácie a motivácie žiakov prostredníctvom textu a obrazu tak, aby výstupom bola praktická výtvarná činnosť žiaka. V aktivite sa začali prakticky podľa pripravenej koncepcie riešiť texty a názorné ukážky - konkrétne bolo vypracovaných 15 autorov informelu a boli odučené 2 projektové hodiny s použitím vzniknutého učebného materiálu.

 

Správa k aktivite 4.2 "Pragmatická škola  - aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačné výtvarníctvo":  V mesiacoch marec a apríl bolo v tejto aktivite vykázaných 11 hodín koordinácie, v ktorých sa upresňovali spôsoby aktivizácie a motivácie žiakov prostredníctvom textu a obrazu tak, aby výstupom bola výborne zvládnutá maturitná skúška. V aktivite sa začali prakticky podľa pripravenej koncepcie riešiť texty a názorné ukážky - konkrétne bolo vypracovaných 5 tém ako príklady maturitných zadaní a ich možného spracovania, boli vytlačené a zalaminované vizualizácie konkrétnych námetov. Tiež boli odučené 2 projektové hodiny s použitím vzniknutého učebného materiálu.

 

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

Za posledné obdobie sa v rámci tejto aktivity pracovalo so žiakmi na hodinách a odborný personál spracovával výstupy žiakov a dohliadal na realizáciu zadaní. V rámci aktivity sa pracovalo na návrhoch a príprave prvej časti scénických kostýmov priamo s odborným personálom na vyučovacích hodinách- Ing. Anna Dominiková- učiteľ1 pracoval so žiakmi na predmete Prax a PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková na predmete Navrhovanie. Po návrhovej časti sa začalo pracovať na praktickej realizácii kostýmov- strihy, modelovanie, polohovanie, strihanie a samotné šitie a zdobné techniky. Na dokumentáciu priebehu aktivity sa všetky časti fotili a archivovali sa na CD nosičoch, ktoré slúžia pre dokladovanie aktivity a zároveň sú súčasťou záverečného  výstupu tejto aktivity.

 

3.6. Cesta z nití
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

----

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom:
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

Spracovali sme učebné texty na témy Dramatické umenie, Podoby humoru a Charakterové typy hrdinu. Ďalej bola spracovaná časť učebných textov pod názvom Svetová renesančná literatúra.

 

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Pokračujeme v spracovávaní textového a obrazového materiálu k učebným textom z problematiky klasicistického, romantického a realistického umenia.

 

3.9. Plenér
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Stanislav Kovalčík

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne apríl 2014  sa v aktivite i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené.

Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách KONŠTUKCIA FOTOGRAFICKÉHO PRÍSTROJA, SVETLO VO FOTOGRAFII, FILTRE A ICH POUŽITIE. Pripravujú sa  ďalšie kapitoly.

 

4.2. Pragmatická škola
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

Správa k aktivite 4.2 "Pragmatická škola  - aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačné výtvarníctvo":  V mesiacoch marec a apríl bolo v tejto aktivite vykázaných 11 hodín koordinácie, v ktorých sa upresňovali spôsoby aktivizácie a motivácie žiakov prostredníctvom textu a obrazu tak, aby výstupom bola výborne zvládnutá maturitná skúška. V aktivite sa začali prakticky podľa pripravenej koncepcie riešiť texty a názorné ukážky - konkrétne bolo vypracovaných 5 tém ako príklady maturitných zadaní a ich možného spracovania, boli vytlačené a zalaminované vizualizácie konkrétnych námetov. Tiež boli odučené 2 projektové hodiny s použitím vzniknutého učebného materiálu.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

----

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Naďalej sa pokračuje na písaní učebných textov.

Pre 4. roč. odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce sa píšu učebné texty na predmet Špeciálna chémia. Napísané boli tieto kapitoly:

 1. Pomocné látky v drevárskom priemysle - definícia a základné pojmy;
 2. Pomocné látky v drevárskom priemysle - rozdelenie;
 3. Filmotovorné látky;
 4. Rastlinné oleje;
 5. Živice;
 6. Deriváty celulózy;
 7. Deriváty kaučuku;
 8. Bielkoviny.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

 

V priebehu mesiaca február- marec – apríl prebiehalo oboznámenie sa s cieľom aktivity na základe ktorého sa uskutočnil výber vhodnej odbornej literatúry pre ďalšiu prácu.

V priebehu mesiaca marec  sa uskutočnilo mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie a zariadenie keramickej dielne, ekonomicky najnáročnejších a odborne najdôležitejších materiálnych zariadení keramickej dielne ako sú: hrnčiarske kruhy, keramická pec a valcovací stôl.

V priebehu mesiaca apríla sme uskutočnili mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie keramickej dielne vôbec – všeobecne. Všetky potrebné materiály a zariadenia na zriadenie keramickej dielne pripravenú pre tvorbu predmetov z hliny, vypaľovanie a glazovanie.

 
4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

----

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V aktivite zatiaľ prebehli nasledujúce aktivity:

 • Návrhy na zefektívnenie vyučovacieho procesu, analýza potrieb.
 • Inovácia metód výučby s využitím možností v súčasných dizajnérskych trendoch.
 • Koordinácia aktivity, príprava dokumentov, archivácia dokumentov, konzultácie.
 • Zameranie sa na techniky, metódy, formy vyučovania, aktivizáciu a motiváciu žiakov s cieľom zvýšiť kvalitu výučby. Sústredenie sa na možnosti využívania interaktívnych didaktických pomôcok a modernizácia vyučovacieho procesu.

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák

Prieskum inovatívnych a obsahovo vzdelávacích rozširujúcich metód so skvalitneným prístupom ku graficko-počítačovej zručnosti a spoluprácou fotografických digitálnych technológii s IKT technológiami.

Zorganizovanie fotenia a príprava fotoateliéru s využitím zábleskových zariadení a pracou so svetelnou technikou pre fotografovanie interiérovej figurálnej kompozície, viacnásobnej expozície. Praktické cvičenie retuš, orez, kontrast, farebnosť, spracovanie fotografií v grafických programoch.

Tvorba cyklu fotografií v exteriéry. Grafická úprava fotografií s exteriérového fotenia v grafických programoch pod vedením odborného personálu aktivity č.4.8. Zorganizovanie návrhov pre profesionálne fotenie koncept objektu,  základné zásady dokumentárnej fotografie vo vede a technike princípy a uplatnenie fotografie ako súčasti výskumných techník, so zameraním  na poznanú krajinu a jej transformácie. Zorganizovanie a príprava fotoateliéru s využitím zábleskových zariadení a pracou so svetelnou kockou fotografovanie. Makro fotografia a mikro fotografia príprava ich návrhov.  Fotografia v rozličných oblastiach žiarenia, hyperrealistická portrétna fotografia v interiérovej fotografií s využitím štúdiovej techniky. Korekcia návrhov pre využitie bookletu vo výtvarnom diele za pomoci inovatívnych technológií a grafických programov rozširovanie a vylepšovanie fotograficko-grafických znalosti a schopnosti, čím sa  skvalitňuje vyučovací proces, zdokonaľujú a rozvíjajú sa výtvarné výstupy študentov pre finálny výstup. Zámer - myšlienky pre materiálno technické prostriedky a podporu pri tvorbe bookletu. Príprava návrhov pre využitie bookletu PC názorné ukážky – reprodukcie alternatívnych fotografií a videí. Príprava návrhov a požiadaviek pre využitie konceptu bookletu vo výtvarnom diele perspektíva pre fotografiu a video v tvorbe bookletu, nadmerné zveličenie, hypertrofia, zmenená mierka, zmeny pomerov a proporcií zmena detailu k celku. Digitalizácia nadobudnutého prípravného materiálu a nasledovné napálenie na dátový záložný dwd disk.