2014_05-06 Pokračujeme v práci

Cieľom aktivity je zlepšenie úrovne výučby a predstavivosti žiakov prostredníctvom vybavenia odbornej učebne technickým a materiálovým vybavením. Vytvoriť učebné texty a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka. Zefektívniť prácu učiteľa a zaujať žiakov.

Táto aktivita je určená pre študentov odborov Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba. Náplňou učebných osnov v týchto odboroch sú rozbory materiálov (makroskopická a mikroskopická stavba, vlastnosti materiálov, chemické rozbory). Cieľom je zefektívnenie výučby predmetov technológia, chémia, materiály a špeciálna chémia prostredníctvom vybavenia novej odbornej učebne a využitia moderných didaktických prostriedkov.

Postup:

  • vybavenie odbornej učebne technickým, materiálovým vybavením a odbornou literatúrou pre odbory Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba

  • spracovanie učebných textov,

  • používať tieto vypracované materiály pri výučbe,

  • spracovanie rozborov materiálov.

Výstup:

  • študijný materiál aplikovaný na potreby školy - testy a učebné texty, pracovné listy pre žiakov.

 

V priebehu mesiacov marec až jún 2014 prebehlo písanie učebných textov:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Pomocné látky v drevárskom priemysle, definícia a základné pojmy, filmotvorné látky.

 

  • odborný personál 2 – Ing. Anna Dominiková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky na predmet technológia a materiály v odbore Scénická kostýmová tvorba:

Druhy a rozdelenie textílií, Bezpečnosť práce, Metódy určovania druhu textilných vlákien.