2014_05-06 Končíme aktivitu v jazykovom vzdelávaní

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

Na začiatku aktivity prebehla jej príprava, ktorá pozostávala zo spracovania podpornej dokumentácie k vzdelávaniu v rámci aktivity 1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Podpornú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu aktivity tvorili:

  • Harmonogram vzdelávacej aktivity

  • Zoznam lektorov a frekventantov

  • Rozdelenie lektorov a frekventantov do skupín

  • Časový harmonogram jednotlivých lekcií vzdelávania

  • Prezenčné listiny zo vzdelávania

Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v mesiacoch február – máj 2014 v počte 80 hodín. Vzdelávanie bolo realizované v učebniach  školy,  k výučbe  lektori využívali interaktívne tabule.

Lektorovali interní pedagogickí  zamestnanci školy (vyučujúci anglického a nemeckého jazyka):

-Mgr. Lojek Marián -  anglický jazyk

-Mgr. Kovalčík Stanislav- anglický jazyk

-Ing. Lizáková Bibiana- anglický jazyk

-PaedDr. Paľonder Peter– nemecký jazyk

Vzdelávalo sa 20 pedagogických zamestnancov:

            - Mgr. art.  Jozef Česla                                  - Bc. Vladimír Reznický

- Mgr.  Peter Dobrovič                                  - MgrA.  Marek Rusňák

- Ing. Anna Dominiková                               - Mgr. Eva Sroková

- Mgr. Zuzana Girgášová                              - PaedDr. Jarmila Dobešová
                                                                            - Serbinčíková

- RNDr. Danica Hanuliaková                        - Mgr. Zlatica Svitanová

- Mgr. Milada Kotorová                                - Mgr. Alena Trembová

- Mgr Miroslava Kovalčíková                       - Mgr. art. Katarína Tribulová

- Ing. Denisa Mačáková                                - Mgr. Nikola Podolinská

- Mgr.  Marek Majerčák                                - Ing. Marta Perignáthová

- Mgr.   Anna Pirožeková                              - Mgr. Jarmila Zoričáková

Lektori si pripravovali náplň jednotlivých lekcií podľa časového harmonogramu. V rámci vzdelávania sa preberali gramatické pravidlá k jednotlivým lekciám, praktické cvičenia zamerané na správne používanie cudzieho jazyka a hlavne na správne zvládnutie základnej a mierne pokročilej komunikácie v cudzom jazyku. Frekventanti kurzov absolvovali aj písanie diktátov v rámci jednotlivých lekcií a na záver prebehlo záverečné preskúšanie zvládnutých poznatkov jednotlivých lekcií a záverečný test overenia získaných poznatkov. Frekventanti vzdelávania vyjadrili úroveň svojej spokojnosti s realizovanou aktivitou prostredníctvom dotazníka. Vo všeobecnosti vyjadrili spokojnosť s vysokou odbornou úrovňou lektorov a podmienkami jej realizácie.