2014_04 Pracujeme na napĺňaní cieľov aktivity

Naďalej sa pokračuje na písaní učebných textov.

Pre 4. roč. odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce sa píšu učebné texty na predmet Špeciálna chémia. Napísané boli tieto kapitoly:

  1. Pomocné látky v drevárskom priemysle - definícia a základné pojmy;
  2. Pomocné látky v drevárskom priemysle - rozdelenie;
  3. Filmotovorné látky;
  4. Rastlinné oleje;
  5. Živice;
  6. Deriváty celulózy;
  7. Deriváty kaučuku;
  8. Bielkoviny.