2014_04 Pokračujeme v práci

Správa k aktivite 4.2 "Pragmatická škola  - aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačné výtvarníctvo":  V mesiacoch marec a apríl bolo v tejto aktivite vykázaných 11 hodín koordinácie, v ktorých sa upresňovali spôsoby aktivizácie a motivácie žiakov prostredníctvom textu a obrazu tak, aby výstupom bola výborne zvládnutá maturitná skúška. V aktivite sa začali prakticky podľa pripravenej koncepcie riešiť texty a názorné ukážky - konkrétne bolo vypracovaných 5 tém ako príklady maturitných zadaní a ich možného spracovania, boli vytlačené a zalaminované vizualizácie konkrétnych námetov. Tiež boli odučené 2 projektové hodiny s použitím vzniknutého učebného materiálu.