2014_04 Aktivita úspešne pokračuje

 

1.4. Debyrokrat – virtuálny archív agendy a jeho overenie v praxi

 

Modernizácia a zefektívnenie administratívnych činností učiteľov a riadiacich pracovníkov školy, zvýšenie efektívnosti vyučovacieho procesu , využívanie informačno-komunikačných technológií v komunikácii učiteľ – žiak, učiteľ – rodič (zákonný zástupca), učiteľ - vedenie školy – to sú hlavné atribúty  aktivity, ktorú v praxi overujú všetci učitelia školy.

Po krátkom školení s používaním a prácou s programom aScAgenda učitelia začali bez výrazných problémov po jarných prázdninách zapisovať učivo do elektronickej triednej knihy podľa aktuálneho rozvrhu hodín, nerobí im problém evidovať neprítomných žiakov tiež v elektronickej triednej knihe. Triedni učitelia experimentálne overujú systém ospravedlňovania vymeškaných vyučovacích hodín opäť elektronicky. Nenahraditeľným informačným zdrojom pre rodičov sa stáva internetová žiacka knižka, do ktorej pravidelne zapisujú známky všetci učitelia.

K zefektívneniu práce učiteľa prispieva aj elektronický vzdelávací e-learningový portál Moodle. V rámci tejto aktivity sa učitelia venujú aj elektronickému spracovaniu tém  z jednotlivých predmetov, ich zverejneniu na Moodli pre žiakov a následnému vyhodnocovaniu vypracovaných žiackych úloh a zadaní. Učitelia boli vyškolení aj na prácu v Moodli, na prípravu elektronických materiálov- elektronické spracovanie a úpravu fotografií,  elektronické spracovanie skenovaných učebných textov, ich príprave na zverejnenie na Moodli.

Čo očakávame od zavedenia týchto postupov na škole?

  • Zníženie administratívnej záťaže a byrokracie na škole, obmedzenie duplicity v administratívnych činnostiach  učiteľov a triednych učiteľov.
  • Zefektívnenie práce na škole, keďže učitelia získajú viac času na učenie a z ich náplne práce sa odstráni zbytočná administratívna záťaž.
  • Zefektívnenie práce učiteľa vzhľadom k žiakovi aktívnym využívaním elektronického vzdelávacieho systému.
  • Zefektívnenie práce učiteľa vzhľadom k rodičovi aktívnym využívaním elektronických komunikačných prostriedkov.
  • Šetrenie materiálov, využívanie elektronických učebných textov - zefektívnenie a modernizácia vyučovania.

Experimentálne overovanie uvedených foriem a metód práce máme plánované do konca školského roku. Priebežne monitorujeme priebeh činností, sledujeme slabé a silné stránky aktivity, zhromažďujeme pripomienky a očakávame zhodnotenie práce s elektronickou triednou knihou, internetovou žiackou knižkou a vzdelávacím systémom Moodle od každého učiteľa.

 

Kežmarok 1.4.2014

RNDr.D Hanuliaková, koordinátorka aktivity