2014_03 Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (február – marec 2014)

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (február – marec 2014)

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

 

Prebiehajú jazykové kurzy v anglickom a nemeckom jazyku podľa vopred  pripraveného plánu po skupinách.

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková

 

Prebiehajú školenia na debyrokratizáciu školskej dokumentácie a agendy a praktické ukážky aplikácií určených na praktické používanie programov a internetových stránok.

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

Pracujeme na učebných textoch. Vyhľadávame podklady na učebné texty

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková

 

V aktivite sa naplánoval prvý plenér dvoch skupín v záhrade kaštieľa Strážky. Pôjdu dve skupiny žiakov 2.A po 10 žiakov s dozorom Mgr. Zuzana Girgášová a PaedDr. Jarmila Dobešová Serbinčíková. Koordinátor aktivity chystal zápisnice, plán plenéru, zadanie pre žiakov, pomocnú literatúru, vzorové práce a inšpiračné obrázky a materiál.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková

 

V rámci aktivity 3.2 Matematika pre potreby trhu práce sa začalo postupné spracovávanie textových podkladov pre spracovanie učebných textov. Tomu, ale predchádzal výber potrebnej literatúry a iných potrebných materiálov (napr. rôzne interaktívne DVD, internetové stránky, ...) pre potreby spracovania učebných textov. V rámci aktivity tiež prebieha výber vhodných vzorových príkladov k daným témam. Postupne prebieha aj overovanie spracovávaných učebných materiálov a použitej metodiky na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých ročníkov. Následne prebehne vyhodnotenie metodiky a záverečné spracovanie učebného materiálu pre potreby výstupu k danej aktivite.

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

Aktivita sa začala písaním učebných textov Propagácia a reklama, Ing. Mačáková ako odborný personál a učiteľ 1 a Mgr. Girgášová ako odborný personál učiteľ 2

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

V tejto aktivite sme začali pracovať v týchto oblastiach:

1. vytvorili sme si tematický a časový harmonogram práce.,

2. pripravili sme si materiál na ďalšie spracovanie.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

-začali sme realizovať návrhy a strihové riešenia scénických kostýmov so žiakmi 4.A SKT.

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom:

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

 

 1. Konala sa porada projektového tímu dňa 13.2.2014, na ktorej sme sa oboznámili s úlohami v súlade s touto aktivitou týkajúcimi sa zostavovania textov pre hodiny literatúry v 2. a 3. ročníku pre stredné školy.

 2. Začali sa zhromažďovať, upravovať a inovovať jednotlivé texty

 v súlade s požiadavkami na maturitnú skúšku.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

Aktivita sa v priebehu mesiaca februára začala pomaly rozbiehať. Na porade tímu boli stanovené ciele a rozdelené úlohy. Nosnou časťou aktivity je tvorba  študijných materiálov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry, ktorej sa bude prioritne venovať koordinátorka Mgr. Miroslava Kovalčíková. Tím tvoria Mrg. art. Jozef Česla a Mgr. Nikola Podolinská, ktorí zastrešujú technickú podporu aktivity.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Stanislav Kovalčík

 

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

 

- je aktivita, ktorá má vytvoriť učebné materiály, elektronické prezentácie, inovované učebné pomôcky, inovované didaktické prostriedky – fotografie a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby.

 

Koordinátorom tejto aktivity je Mgr. Nikola Podolinská. Momentálne aktivita je v štádiu prípravy učebných textov a prezentácií. Po zakúpení techniky sa bude vytvárať fotopríloha k jednotlivým vybraným kapitolám.

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

 – aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačných výtvarníkov

V tejto aktivite sme začali pracovať v týchto oblastiach:

1. vytvorili sme si tematický a časový harmonogram práce.,

2. spracovali sme texty pre žiakov s obrazovými prílohami.

3. vypracovali sme prípravy na hodiny.

4. pripravili sme pracovné listy.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

Začali sme vyhľadávať materiály na inšpiráciu - knihy časopisy s ľudovými vzormi, textilné ľudové výrobky (časti krojov s ornamentikou). Ideme vypracovať návrhy na potlač textílií, ktoré použijeme aj na iné, nielen textilné výrobky.

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

 

V priebehu mesiaca február, marec 2014 sa tím aktivity  projektu oboznamuje s historickými a výtvarnými trendmi práce s hlinou,  hľadaním a výberom  vhodnej  odbornej literatúry. Tiež pripravuje podklady na verejne obstarávanie a to výberom náradia potrebného na prácu s hlinou.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

Aktivita sa ešte nerozbehla.

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

 

V aktivite sme sa venovali príprave dokumentov a triedeniu informácií z dostupných materiálov.

 V danej aktivite sme sa taktiež zamerali na:

- diskusie a konzultácie k danej problematike

- rozdelenie tém na úlohy

- prácu s odbornou literatúrou

- návrhy na zefektívnenie vyučovacieho procesu

- analýzu potrieb, archiváciu

- základné definície

- rozdelenie a prípravu obrazových príloh a materiálov, triedenie názorných ukážok.

Na realizáciu sme využívali poznatky z dejín umenia, výtvarnej kultúry a dizajnu.

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák

 

V aktivite sa konala porada koordinátora a odborného personálu s obsahom bodov :

Návrhy na odborný materiál na zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu k aktivite, príprava návrhov a požiadaviek pre využitie konceptu bookletu vo výtvarnom diele perspektíva pre fotografiu a video v tvorbe bookletu, návrhy na zorganizovanie, návrhy na adaptovanie zámeru – myšlienky, výučby a zaškolenia študentov pre využitie konceptu bookletu.