2014_01 Ďalší veľký schválený projekt „Moderna a tradícia“ pre našu školu

 

Sme veľmi radi, že sa môžeme verejnosti pochváliť s ďalším veľkým schváleným projektom „Moderna a tradícia“ pre našu školu. V rámci operačného projektu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 390 582 EUR, ktorý s našou spoluúčasťou presahuje 411 000 EUR. V časovom horizonte február 2014 – jún 2015 sú pre našich žiakov a pedagógov pripravené početné aktivity a mnohé novinky, ktoré obohatia život našej školy.

V rámci projektu sú schválené multimediálna technika a vybavenie pre dve počítačové triedy po 12 výkonných počítačov s príslušenstvom, interaktívna tabuľa, 6 notebookov pre učiteľov, multifunkčné zariadenie a skener.

Okrem techniky je pre projekt prioritou samotné vzdelávanie žiakov aj učiteľov. Pre žiakov sú pripravené 4 plne hradené plenéry, zriadenie keramickej dielne pre prácu s hlinou, technické vybavenie pre odbor fotografický dizajn a videotvorbu, nová učebňa pre interiérovú tvorbu a interiérový dizajn, prístroje, nástroje a zariadenia pre konzervátorov a reštaurátorov a nová učebňa so zariadením pre propagačných výtvarníkov zameriavajúca sa na maľbu na sklo. Pre študentov odboru scénická kostýmová tvorba sú pripravené návštevy divadiel so zameraním na „tajomstva kostýmov“, tvorba šperkov z paličkovanej čipky a mnohé ďalšie. Pre všetkých študentov nešpecifikujúc na odbory sú pripravené mnohé nové učebné texty z odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetov zahrňujúc slovenský jazyk a literatúru, dejiny výtvarnej kultúry, ekonomiku a matematiku.

Pre učiteľov je pripravený priestor pre tvorbu nových vlastných didaktických a metodických dokumentov  a pomôcok a hlavne digitalizácia všetkej pedagogickej dokumentácie. Okrem žiakov sa budú inovovane vzdelávať aj učitelia prostredníctvom jazykového vzdelávania na rozvoj všeobecno-komunikačných kompetencií v cudzích jazykoch, absolvujú psychologické tréningy na rozvoj intra- aj interpersonálnych osobnostných kompetencií a učitelia odborných predmetov sa naučia pracovať v nových grafických programoch, aby nakoniec mohli všetko úročiť a odovzdávať žiakom.

Posledný veľký projekt, ktorý skončil minulý rok, nám priniesol veľmi veľa, a preto všetci približne vieme, čo nás čaká a tešíme sa na prínosy nových aktivít. Najviac sa tešia pravdepodobne žiaci, lebo vedia, že bez vynaloženia finančných prostriedkov budú pracovať s najnovšími zariadeniami a technikou a zúčastnia sa mnohých aktivít, ktoré budú pre ich odbornú prípravu a prax neoceniteľným prínosom.

 

PaedDr. Peter Paľonder