2013_05 Súťaž Európa v škole (Annamária Hulínová)

Obvodný úrad Prešov, Odbor školstva udelil

diplom našej študentke  4.ročníka

Annemárii Hulínovej

za 3.miesto v krajskom kole súťaže

Európa v škole

(kategória 241 - písomné práce)