1.3. Tvorba projektového vyučovania

V rámci aktivity 1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT projektu Premena tradičnej školy na modernú sa v máji 2011 uskutočnilo školenie Tvorba projektového vyučovania. Kurz bol zameraný na zvýšenie  zručností učiteľov v informačno - komunikačných technológiách smerom k modernému a inovatívnemu prístupu pri využívaní týchto zručností vo vzdelávacom procese.

Projektové vyučovanie sa od 70. rokov 20. storočia stalo trvalou súčasťou inovačného úsilia na školách.  Východiskom projektového vyučovania je PROJEKT - účelne organizovaný súhrn myšlienok smerujúceho k určitému cieľu jasne navrhnutá úloha, ktorú je možné predložiť žiakom tak, aby sa približovala skutočnej činnosti. Pri tradičnom vyučovaní si žiaci najskôr osvojujú vedomosti a až potom sa hľadá ich uplatnenie v praxi a v projektovom vyučovaní si žiaci vedomosti osvojujú spontánne v procese činnosti.

Význam projektového vyučovania:  Ide o činnostný prístup  k učeniu. Poznanie žiaka vychádza z jeho činnosti. Tieto procesy prebiehajú súčasne a sú neoddeliteľné - základ sociokognitívneho učenia. Projektovým vyučovaním sa usilujeme prekonať nedostatky tradičného vyučovania, ako je izolovanosť vedomostí a ich odtrhnutie od životnej praxe, pamäťové učenie, nízku motiváciu žiakov a pod. Nekladieme si za cieľ nahradiť bežné vyučovanie projektovým vyučovaním. Skôr nám ide o to, aby projektové vyučovanie sa stalo vhodným doplnkom progresívnych  vyučovacích postupov.

 

...fotky...