1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor aktivity:

        RNDr. Danica Hanuliaková

Odborný personál:

        lektor kurzu č.1  (externý odborník)
        lektor kurzu č.2  (externý odborník)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková

V rámci aktivity sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov školy  na získavanie a rozvoj kompetencií absolvovaním dvoch kurzov v  troch skupinách (celkom 6 skupín) po 40 hodín (celkom 80 hodín vzdelávania).

1. kurz: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci  učiteľa

sa uskutočnil 1.-8. júla 2014 pod vedením troch skúsených externých lektorov v priestoroch školy - v multimediálnej učebni.

Kurz bol zameraný na témy  z oblasti asertívnej komunikácie a asertívneho správania, osvojenie si vedomosti v aplikácii asertívnych zručnosti v pedagogickej a odbornej praxi. Predvedené techniky ukazovali efektívny spôsob na prevenciu konfliktov, dosahovanie spolupráce a možnosť uskutočniť svoje ciele bez porušovania práv partnera.

Účastníci vzdelávania – pedagógovia školy vypracovali hodnotné prezentácie na tému vzdelávania v programe PowerPoint, ktoré v závere kurzu prezentovali v svojej skupine. Okrem obsahovo hodnotných prezentácií sa účastníci vzdelávania pozitívne vyjadrovali k priebehu vzdelávania, fundovanosti lektorov a vyjadrovali presvedčenie, že získané poznatky uplatnia v svojej pedagogickej praxi.

Predpokladaný počet účastníkov: 24

Skutočný počet účastníkov: 20. Z objektívnych dôvodov 4 pedagógovia školy neabsolvovali vzdelávanie, a to 2 – materská dovolenka, 1- ukončenie pracovného pomeru, 1-dlhodobo plánovaná dovolenka.

2. kurz: Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu  a syndrómu vyhorenia učiteľa

sa uskutočnil 21.-28. augusta 2014 pod vedením troch skúsených externých lektorov v priestoroch školy - v multimediálnej učebni.

V rámci kurzu si účastníci osvojili vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázali ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote v rámci tréningov, počas  ktorých sa predvádzali ukážky na  zvyšovanie psychickej odolnosti. Pripravené prezentácie účastníkov v závere kurzu boli aplikovaním získaných vedomostí a zručností v pracovnom prostredí, aplikáciou špeciálnych metód v práci pedagóga. Dokazovali, ako je možné pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Predpokladaný počet účastníkov: 24

Skutočný počet účastníkov: 20. Z objektívnych dôvodov 4 pedagógovia školy neabsolvovali vzdelávanie, a to 2 – materská dovolenka, 2- ukončenie pracovného pomeru.

Výstup aktivity:

Za aktívne absolvované vzdelávania v každom kurze získali vyškolení účastníci po 10 kreditov a Osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona č. 317/2009 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypracovala: RNDr. Danica Hanuliaková, koordinátorka aktivity

Kežmarok, 29/9/2014