2014_05-06 Ďalej sme spracovali...

V priebehu mesiacov máj a jún práca na  aktivite pokračovala. Úlohy boli rozdelené a odborný personál 2 a 3- Mgr.art. J.Česla  a Mgr. N. Podolinská pracovali na skenovaní materiálov z odbornej literatúry J. Pijoan, Dejiny umenia. Naskenovaný materiál orezávala a popisovala koordinátorka Mgr. M. Kovalčíková.  Koordinátorka pokračovala v tvorbe učebných textov z Dejín výtvarnej kultúry, spracovávala témy Impresionizmus, Postimpresionizmus, Secesia, Umenie na Slovensku v druhej polovici 19. storočia. Texty boli dopĺňané reprodukciami a komentármi.