Súťaž o najvšestrannejšieho športovca školy

28.06.2010 22:40

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

Pre zabezpečenie dôstojnej reprezentácie školy na verejnosti, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do pohybovej aktivity, uplatnenie si svojich športových záujmov, zvýšenie fyzickej zdatnosti a tým aj zníženie chorobnosti žiakov školy

vyhlásilo

Riaditeľstvo školy v spolupráci so ZRPŠ a študentskou radou

S Ú Ť A Ž  O  NAJVŠESTRANNEJŠIEHO  ŠPORTOVCA  ŠKOLY

Súťaž bola vyhlásená na Školský rok 2009/2010 pre kategóriu chlapcov a dievčat zvlášť. Víťazom sa stal žiak, ktorý získal najvyšší počet bodov v celkovom hodnotení všetkých športových súťaží, ktoré škola organizovala, alebo sa zúčastnila v priebehu celého školského roka.

HODNOTENIE

1. Za dosiahnutý výsledok v celkovom hodnotení súťaže - počet bodov zodpovedajúci opačnému poradiu hodnotenia - príklad :

             1. miesto................................... 23 bodov

             23. miesto................................. 1 bod

       Platilo pre individuálne aj kolektívne športy.

2. Pri súťažiach, kde organizátor nevyhodnotil všetkých súťažiacich, body ( podľa bodu.l ) získali len tí, ktorí sú vo výsledkovej listine. Ostatní súťažiaci získali 1 bod za účasť.

3. Takto získané body sa za všetky súťaže zrátali a najvšestrannejším športovcom sa stal žiak s maximálnym dosiahnutým počtom bodov.

4. Po každej športovej súťaži boli zverejnené priebežné výsledky bez bodového hodnotenia.

5. Pri záverečnom hodnotení na konci školského roka získali žiaci umiestnení na 1.-3. mieste  diplom s fotografiou a víťazi, zvlášť pre kategóriu chlapcov a dievčat športový pohár „NAJVŠESTRANNEJŠÍ ŠPORTOVEC v školskom roku .... „

6. Za správnosť vyhodnotenia jednotlivých športových súťaží a celej súťaže zodpovedá učiteľ  TEV Mgr. Peter Toporcer