Plenárne zasadnutie a triedne schôdze

23.10.2010 21:32

Rodičovská rada pri SUŠ Slavkovská 19 Kežmarok a riaditeľstvo školy  srdečne  pozývali rodičov na 9. Európsky deň rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil 14.10.2010 (štvrtok).

Program:

1. plenárne zasadnutie o 15.00 h. v jedálni

    Program: 1. Otvorenie

                   2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2009/2010

                   3. Správa o hospodárení RZ v školskom roku 2009/2010

                   4. Hlavné aktivity školy v školskom roku 2010/2011

                   5. Informácie o projekte

                   6. Vyplnenie dotazníka

                   7. Diskusia

2. triedne schôdze o 16.00 h.

    Program: 1. Otvorenie - prezentácia

                   2. Vnútorný školský poriadok

                   3. Maturitné skúšky (štvrté ročníky)

                   4. Voľba triedneho dôverníka

                   5. Voľba člena – rodiča do  Rady školy pri SUŠ

                   6. Internetová žiacka knižka

                   7. Rôzne

 

Ďakujeme za Vašu  účasť.