Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

07.06.2011 08:56

Dňa 21.06.2011 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 na voľné miesta v nasledovných 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou:

 

 

Názov študijného odboru

Počet voľných miest

 

8260 600  Propagačné výtvarníctvo (PV)

4

 

8297 600  Fotografický dizajn (FD)

1

 

8264 603  Konzervátorské a reštaurátorské práce (KRP)

2

 

3446 400  Grafik tlačových médií (GTM)

11

 

 

            V študijných odboroch PV, FD, KRP sa vyžaduje absolvovanie talentovej skúšky z kresby zátišia a maľby. Prijímanie na študijný odbor GTM sa uskutoční bez vykonania prijímacej skúšky.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Marta Perignáthová

                                                                                                                  riaditeľka školy