Európa v škole

10.01.2010 17:58

Medzinárodný projekt (súťaž) EURÓPA V ŠKOLE je na Slovensku registrovaný a podporovaný Ministerstvom školstva SR, ktoré je jeho hlavným garantom. Aktivity v rámci projektu sú kvalifikované ako doplnkové formy implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania a jeho súťažná časť ako tvorivá činnosť detí a mládeže.

EURÓPA V ŠKOLE je unikátna tým, že súčasne v 36 krajinách Európy, v prostredí rôznych typov a stupňov škôl, ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v širokej škále možností - prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, či inými multimediálnymi prejavmi alebo prostredníctvom internetovej súťaže určenej pre medzinárodné školské kolektívy, dáva možnosť každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška.

Staršia veková kategória (15 – 19 rokov) súťaží okrem ceny a diplomu na krajskej alebo celoštátnej úrovni aj o možnosť získať pobyt v niektorom z Európskych mládežníckych táborov Európa v škole, ktoré sú organizované v 15 štátoch Európy ...

Úspechy študentov v projekte Európa v škole

51. ročník, školský rok 2003/2004

Motto:

„Kultúra a šport – cesta k porozumeniu v Európe“

Téma výtvarnej časti:
“Európsky kultúrny festival – imaginárny projekt celoeurópskeho podujatia“

Patrik Kriššák, ocenený v kategórii 4. v celoslovenskom kole za výtvarnú prácu „Očakávanie“

Hana Jakubcová, ocenená v literárnej časti súťaže


50. ročník, školský rok 2002/2003

Motto:

„Európa vo svete: Nezávislosť a solidarita, porozumenie a tolerancia, výzva pre budúcnosť“

Téma výtvarnej časti:
“Spolupráca – ťažká práca. Môj malý slovník dobrých úmyslov.“

Kolektív ZSUŠ v Kežmarku, medaila a diplom Európskeho parlamentu v celoslovenskom kole za výtvarnú prácu na tému: „Európske spoločenstvo – hra s písmom“ 

Miloslav Halamček, účasť v Európskom mládežníckom tábore za výtvarnú prácu „Európa“