KRITÉRIA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Riaditeľka SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová

V zmysle   § 5, ods. 4, písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa časti 5, oddielu 3 Zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto

K R I T É R I Á

na prijatie uchádzačov pre školský rok 2010/2011

1. kolo talentových skúšok sa bude konať v budove školy dňa 14. apríla 2010.

Uchádzač musí úspešne vykonať tieto skúšky:

1. Talentová skúška:

    a) skúška priestorového cítenia  - kresba                    max.      50 bodov

    b) skúška farebného cítenia - maľba                            max.      50 bodov

2. Priemerný prospech zo ZŠ 6.-9. ročník                         max.      50 bodov

    Spolu                                                                         max.    150 bodov

             

Riaditeľka  školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 24.11.2009 a  rade  školy dňa

 08.12.2009 rozhodla prijať uchádzačov takto:

 

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

                                                                                           plánovaný počet prijatých žiakov

8238 600   ručné výtvarné spracúvanie textílií                                                7

8260 600   propagačné výtvarníctvo                                                              18

8264 603   konzervátorské a  reštaurátorské  práce – drevo                            7

8270 600   scénická kostýmová tvorba                                                            7

8297 600   fotografický dizajn                                                                      12

Spolu                                                                                                          51

Uchádzač o študijný odbor môže byť prijatý, ak súčet získaných bodov za jednotlivé skúšky   a priemerný prospech  na ZŠ  nebude menší ako 70 bodov. Uchádzači budú prijatí podľa získaného počtu bodov v súlade s plánovaným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch.

Uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta  môžeme už po 1. kole prijať na príbuzný učebný odbor po vyjadrení zákonného zástupcu.

Učebné odbory 3-ročné ukončené  záverečnou skúškou a výučným listom:

              Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v dennom 2-ročnom nadstavbovom študijnom odbore  8501 400 umelecko-remeselné práce a 6411 402 prevádzka obchodu-propagácia ukončenom maturitnou skúškou.   

 

                                                                                          plánovaný počet prijatých žiakov

8555 200   umelecký rezbár                                                                         8

8557 200   umelecký stolár                                                                          8

8582 200   umelecký krajčír                                                                        8

Spolu                                                                                                        24

 

              Uchádzači  o učebný odbor budú prijatí podľa získaného počtu bodov  v súlade s plánovaným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých učebných odboroch.

              Výsledková listina bude zverejnená  16. apríla 2010 do 14.00 hod. na vchodových dverách školy a webovej stránke školy suskk.edu.sk.

 

              Dátum zápisu prijatých uchádzačov do prvého ročníka po 1. kole bude uvedený                na rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium na našej škole.

              2.  kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 15. júna 2010 len na voľné miesta.  

              Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej skúške v riadnom termíne, je povinný zákonný zástupca ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v  deň skúšky.

Kežmarok     08.12.2009

    Ing. Mikuláš Kolesár                                                                       Ing. Marta Perignáthová

   predseda Rady školy                                                                           riaditeľka školy

 

Bodovanie priemerného prospechu na ZŠ

priemer

body

priemer

body

priemer

body

1,00-1,09

50

2,00-2,09

40

3,00-3,09

28

1.10-1,19

49

2,10-2,19

39

3,10-3,19

25

1,20-1,29

48

2,20-2,29

38

3,20-3,29

20

1,30-1,39

47

2,30-2,39

37

3,30-3,39

15

1,40-1,49

46

2,40-2,49

36

3,40-3,49

10

1.50-1,59

45

2,50-2,59

35

3,50-3,59

8

1,60-1,69

44

2,60-2,69

34

3,60-3,69

6

1,70-1,79

43

2,70-2,79

33

3,70-3,79

4

1,80-1,89

42

2,80-2,89

32

3,80-3,89

2

1,90-1,99

41

2,90-2,99

30

3,90-5,00

0

 

Stupnica hodnotenia jednotlivých skúšok

body                           známka

41 – 50                        1                             

31 – 40                        2                                              

21 – 30                        3           

11 -  20                       4

0   -  10                       5

Kežmarok 08.12.2009